Предимства / Advantages

bg_small

Предимства на паното

Предимствата на топлоизолационното пано, съгласно изобретението, са многобройни, защото е универсално и може да се ползва, и при студено, и при горещо време, и то в напълно пасивен режим на работа. Вътрешното и външното отваряемо или сваляемо топлоизолиращо прозрачно пано предпазва стъклата от удари. А външнато пано осигурява и ефективна противоградушкова защита на стъклото зад него, а с това и на всички други стъкла от съответното крило на прозореца.

Понеже паното е леко, неговото монтиране на крилата на съществуващите прозорци не утежнява отварянето и затварянето им. Както и не е необходимо усилване на пантите и рамката на дограмата.

Паното значително повишава енергийната ефективност на климатизацията. Така се намаляване разхода на енергия за климатизацията, без да се променя температурното ниво и комфорта в помещенията.

Намалението на енергийните разходи за отопление и охлаждане чувствително намаляват отделянето на парникови газове от конвенционалните енергийни централи, осигуряващи климатизацията на сградите.

Официална патентна публикация – bit.ly/PatentHeatInsulation

Последните десетина книги на инж. Георги Тончев може да прегледате тук –
TonchevBooks
Официални публикации на някои от издадените патенти може да видите тук –
TonchevPatents
Официален уебсайт –
www.tonchev.net

uk_small

Advantages of the insulating pane

The triple glazing of the prior art, made of glass, is moreover much heavier than double elements. It is therefore sometimes necessary to reinforce frame elements, for example door frames or window frames, so that these do not distort during opening of the window or of the door. Moreover the transport and handling of these heavy glazing systems require extensive effort.

Even in triple glazing there is the possibility of glass breakage as a consequence of external effects such as storm damage, vandalism, etc. Glazing systems of this type do not therefore provide effective burglary prevention.

Said glazing systems also transmit a high proportion of UV light in the comparison on the newly invented pane. UV light can lead to bleaching of interiors, e.g. floors or furniture.

It is an object of the invention to provide an insulated glazing pane which has excellent insulation properties and simultaneously reduced transmission of infrared rays without, by way of example, any need for integration of an expensive metal layer. For the purposes of the present invention.

It is moreover important that these properties remain substantially constant over a long period, and do not undergo any drastic change when exposed to the effects of weather. The structure of the pane is intended to provide maximal light transmission with maximal color neutrality.

Official patent publication can be seen here – bit.ly/PatentHeatInsulation

You can check some of eng. George Tonchev’s released books at the following link –
TonchevBooks
Official publications for some of his patents can be seen here –
TonchevPatents
Official website –
www.tonchev.net